Προεδρικό διάταγμα για την εμπορία φυτοπροστατευτικών προϊόντων


Προεδρικό διάταγμα για την εμπορία φυτοπροστατευτικών προϊόντωνΑναλυτικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις του εν λόγω Προεδρικού Διατάγματος, η εμπορία φυτοπροστατευτικών προϊόντων, ασκείται από φυσικά πρόσωπα που απασχολούνται οι ίδιοι ως υπεύθυνοι στο κατάστημα, μετά την πάροδο τριών μηνών από την αναγγελία έναρξης άσκησής της. Η αναγγελία πρέπει να συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά τα οποία αποδεικνύουν ότι ο ενδιαφερόμενος:

Με το υπ΄αριθμόν 2 Προεδρικό Διάταγμα, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2/Α/13 – 1- 2012, καθορίζονται τα απαιτούμενα προσόντα και οι προϋποθέσεις φυσικών και νομικών προσώπων, συμπεριλαμβανομένων και των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων, για την εμπορία φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
•    Έχει την ελληνική ιθαγένεια ή την υπηκοότητα ενός από τα κράτη−μέλη της Ευρωπαϊκής `Ένωσης (Ε.Ε.). Προκειμένου περί υπηκόων κρατών−μελών της Ε.Ε. απαιτείται και προσκόμιση πιστοποιητικού Ελληνομάθειας με το οποίο αποδεικνύεται η γνώση της Ελληνικής Γλώσσας επιπέδου Β, όπως αυτό ορίζεται στο π.δ. 363/1998 «Πιστοποιητικό ελληνομάθειας τύπος, προϋποθέσεις απόκτησης, διαδικασία και περιεχόμενο εξετάσεων, προϋποθέσεις συμμετοχής και ρύθμιση σχετικών λεπτομερειών (ΦΕΚ Α΄ 242), όπως κάθε φορά ισχύει.
•    Έχει πτυχίο γεωπόνου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή πτυχίο Τμήματος Φυτικής Παραγωγής ή Τμήματος Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας ή Τμήματος Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής των άρθρων 1, 2 και 7 του π.δ. 109/1989 (ΦΕΚ Α΄ 47) ή ισότιμο πτυχίο του αντίστοιχου Τμήματος Φυτικής Παραγωγής Κέντρου Ανώτερης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Κ.Α.Τ.Ε.Ε.) της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα αντίστοιχων ειδικοτήτων σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
•    Έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτές. Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για πολίτες κράτους − μέλους της Ε.Ε. για τους οποίους δεν προβλέπεται τέτοια υποχρέωση στη χώρα τους.
•    Δεν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή ή δεν έχει παραπεμφθεί με αμετάκλητο βούλευμα για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, εγκλήματα κατά των ηθών συκοφαντική δυσφήμιση, κιβδηλεία, παραχάραξη και παράβαση των διατάξεων των άρθρων 5 και 12 του ν. 1729/1987 (ΦΕΚ Α΄ 144), όπως ισχύει, ή δεν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για κακούργημα ή καθ’ υποτροπή για πλημμέλημα, για το οποίο επιβλήθηκε στέρηση των πολιτικών τους δικαιωμάτων.
•    Δεν κατέχει έμμισθη θέση στο Δημόσιο ή σε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ούτε έχει άλλη ατομική επιχείρηση που απαιτεί αυτοπρόσωπη απασχόληση.
•    Διαθέτει κατάστημα εμπορίας φυτοπροστατευτικών προσόντων που πληροί τις προδιαγραφές, της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν.δ. 220/1973, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 2 του ν.2538/1997.
•    Δεν έχει χορηγηθεί άδεια εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων ή δεν έχει πραγματοποιηθεί αναγγελία έναρξης άσκησής της στην ελληνική επικράτεια, με υπεύθυνο τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο.

Η εμπορία φυτοπροστατευτικών προϊόντων, ασκείται και από φυσικά πρόσωπα που απασχολούν υπεύθυνο επιστήμονα στο κατάστημα, μετά την πάροδο τριών μηνών από την αναγγελία έναρξης άσκησής της. Η αναγγελία πρέπει να συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά τα οποία αποδεικνύουν ότι ο ενδιαφερόμενος:
•    Έχει την ελληνική ιθαγένεια ή την υπηκοότητα κράτους − μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις περ. δ) και στ) της παρ. 1, και
•    Απασχολεί με υπαλληλική σχέση πρόσωπο που κατέχει τα προσόντα και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις περ. α) έως ε) της παρ.1 και δεν έχει οριστεί ως υπεύθυνος επιστήμονας με άλλη άδεια εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων ή αναγγελία έναρξης άσκησής της.
Προϋποθέσεις νομικών προσώπων
Η εμπορία φυτοπροστατευτικών προϊόντων, ασκείται από νομικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων και των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (Α.Σ.Ο.), μετά την πάροδο τριών μηνών από την αναγγελία έναρξης άσκησής της. Η αναγγελία πρέπει να συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά τα οποία αποδεικνύουν ότι οι ενδιαφερόμενοι:
•    Διαθέτουν κατάστημα εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. στ) της παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος διατάγματος.
•    Απασχολούν με εταιρική ή υπαλληλική σχέση πρόσωπο που κατέχει τα προσόντα και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις περ. α), β), γ), δ), ε) και ζ) της παρ. 1 του άρθρου 1. Το πρόσωπο αυτό με την αναγγελία έναρξης εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων, ορίζεται υπεύθυνος του καταστήματος, εφαρμοζόμενων των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 2538/1997.

Οι προϋποθέσεις των περ. α) και β) της παρ.1 πρέπει να συντρέχουν και στα κέντρα διανομής που η ενδιαφερόμενη Α.Σ.Ο. διαθέτει εκτός της έδρας της και μέσα στα όρια της περιφέρειάς της.

Οι ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου ισχύουν και για κάθε νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο σε κράτος−μέλος κατά το άρθρο 54 της Συνθήκης της Λισσαβόνας (άρθρο 48 της Συνθ. ΕΚ).
Καταργούμενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος καταργούνται οι διατάξεις του π.δ. 264/2000 «Καθορισμός των απαιτούμενων προσόντων και προϋποθέσεων φυσικών και νομικών προσώπων για τη χορήγηση άδειας εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων» (ΦΕΚ Α΄ 217), όπως τροποποιήθηκε από το π.δ. 253/2002 (ΦΕΚ Α΄ 224).
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από 28 Δεκεμβρίου 2009.

Οι αιτήσεις για τη χορήγηση άδειας εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων, φυσικών και νομικών προσώπων, που κατατέθηκαν μετά την 28η Δεκεμβρίου του 2009, βάσει των διατάξεων του π.δ. 264/2000 (ΦΕΚ Α΄ 217), όπως τροποποιήθηκε από το π.δ. 253/2002 (ΦΕΚ Α΄ 224), και εκκρεμούν, εξετάζονται με βάση τις διατάξεις του παρόντος. Οι αιτήσεις για τη χορήγηση άδειας εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων, φυσικών προσώπων, που κατατέθηκαν μετά την 28η Δεκεμβρίου του 2009 βάσει των διατάξεων του προηγούμενου εδαφίου, και απορρίφθηκαν για λόγους που σχετίζονται άμεσα με τη ρύθμιση της παρ. 2 του άρθρου 1 του παρόντος, επανεξετάζονται με βάση τις διατάξεις του παρόντος.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το πλήρες κείμενο του ΠΔ, σε pdf μορφή, εδώ:  πηγη: www.paseges.gr
0