Εγγραφή στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων

Οι υπόχρεοι εγγραφής έχουν προθεσμία έως τη 31η Δεκεμβρίου 2016 να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής του ΗΜΑ

Υπόχρεοι εγγραφής στο ΗΜΑ είναι:
  • Κάθε οργανισμός ή επιχείρηση των οποίων οι εγκαταστάσεις τους παράγουν απόβλητα ή πραγματοποιούν εργασίες επεξεργασίας αποβλήτων εφόσον εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου Α του Ν. 4014/2011(Α' 209).
  • Κάθε οργανισμός ή επιχείρηση συμπεριλαμβανομένων των ΟΤΑ που συλλέγει ή μεταφέρει απόβλητα και έχει την υποχρέωση να διαθέτει προς τούτο άδεια συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων, σύμφωνα με το άρθρο 36, παράγραφος 4 του Ν.4042/2012 (Α'24)
  • Κάθε Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' Βαθμού για τα δημοτικά απόβλητα που παράγει και διαχειρίζεται, σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα.
Συνημμένα θα βρείτε την εγκύκλιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που ρυθμίζει την οργάνωση και τη λειτουργία καθώς και τα ειδικότερα θέματα και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ).
Αναλυτικές πληροφορίες στο τηλέφωνο 2108668979, υπεύθυνος επικοινωνίας κα. Τασία Αρφανάκου (Τμήμα διαχείρισης αστικών και βιομηχανικών αποβλήτων).0